09-07-15
10:16 uur
09-07-2015

Hallo Eric,  

Het is inmiddels 1 juli geweest en deel 2 van de Wet Werk en Zekerheid is inmiddels van kracht en zijn onder andere het ontslagrecht en de ketenregeling gewijzigd. Nog een verandering, in de nieuwe wet is ook het recht op scholing opgenomen.

Ben jij goed voorbereid op de nieuwe WWZ? Of heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met me!  

Met vriendelijke groeten, Cecil

 
 
10-07-2015

Hallo Cecil,  

Dankje!

Maar ontslagrecht? Daar hoop ik op korte termijn natuurlijk niet mee te maken te krijgen. En die ketenregeling, die geldt toch alleen voor mijn collega’s bij DjopzZ? Het recht op scholing, dat heb ik niet 1-2-3 paraat. Kun jij me de high-lights geven?

Dan nog even een praktische vraag, weet jij of fase A wordt gezien als één contract of nog steeds als meerdere contracten, bijvoorbeeld bij ziekte of bij het einde van een dienstverband.  

Met vriendelijke groeten, Eric

09-07-15
11:42 uur
10-07-15
09:03 uur
12-07-2015

Hallo Eric,  

Uiteraard hoop ik met jou dat het ontslagrecht bij jou buiten de deur blijft. Alleen is op basis van het nieuwe ontslagrecht goede dossieropbouw cruciaal, ook voor de payroll-werknemer. Dit maakt dat je er indirect dus nu al wel rekening mee moet gaan houden.

De ketenregeling en dus ook de wijziging daarin als gevolg van de WWZ, geldt voor iedere werkgever in Nederland. Op basis van Cao-afspraken kan er een afwijking zijn wat betreft het aantal contracten, als ook voor de duur van de keten. De uitzendbranche heeft hier gebruik van gemaakt en kent daardoor een langere periode van het kunnen aanbieden van contracten voor bepaalde tijd.  

Wat betreft het recht op scholing, het is belangrijk te weten dat je als werkgever de werknemer in staat moet stellen scholing te volgen. Het gaat dan om scholing die noodzakelijk is voor het uitoefening van zijn of haar functie en voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst als de functie van de werknemer komt te vervallen of als de werknemer niet langer in staat is de functie te vervullen. Veel werkgevers vervullen deze verplichting al vanuit het goed werkgeverschap, maar nu is het dus ook een wettelijke verplichting.

Jouw laatste vraag over fase A, daarin is niets gewijzigd. Dus in fase A onbeperkt aantal contracten, echter op het moment dat een werknemer/uitzendkracht vanuit fase A bij de inlener in dienst treedt, dan moet er wel gekeken worden hoeveel contracten er zijn geweest in fase A die meegenomen moeten worden in de ketenregeling bij inlener (soms geldt er op basis van de CAO een afwijkende regeling).

Met vriendelijke groeten, Cecil

 
 
23-07-2015

Goedemiddag Cecil,   

Kun je me nog wel even op weg helpen met de high-lights voor het ontslagrecht? Want, wat zijn naast een goede dossieropbouw, de grootste veranderingen? 

En als ik je goed begrijp, als je in de ketenregeling valt mag je per 1 juli minder contracten aanbieden in drie jaar, terwijl wij als uitzendbureaus langer en meer contracten mogen aanbieden?

Wat scholing aangaat, ik vind het een goede ontwikkeling dat dit nu wettelijk vastgelegd is. Er wordt immers altijd maar van medewerkers verwacht dat ze up-to-date blijven. Dat moeten wij als werkgevers altijd faciliteren!  

Met vriendelijke groeten, Eric

10-07-15
15:33 uur
10-07-15
09:03 uur
24-07-2015

Dag Eric,  

Uiteraard wil ik je op weg helpen.

De wijzigingen in het ontslagrecht zien toe op een vaste ontslagroute. Is er een bedrijfseconomische of organisatorische reden voor het ontslag, of houdt het ontslag verband met langdurige arbeidsongeschiktheid van de betreffende werknemer, dan moet de werkgever naar het UWV voor een ontslagvergunning.  

Is de reden voor het ontslag in de persoon gelegen (bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding), dan moet de werkgever naar de kantonrechter met een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft dus niet meer de vrije keuze tussen het UWV of de kantonrechter.

Een andere belangrijke wijziging is dat de mogelijkheid om op te zeggen met instemming van de werknemer en de daarbij behorende vaststellingsovereenkomst nu ook een plek hebben gekregen in het arbeidsrecht. Verder vervalt het wettelijke recht op een transitievergoeding voor werknemers die twee jaar in dienst zijn van een werkgever en hun baan verliezen. Een andere belangrijke wijziging is dat werkgevers en werknemers het recht krijgen om in beroep te gaan tegen de beslissing van zowel het UWV als de kantonrechter. Er kan en mag nu dus doorgeprocedeerd worden.

Vanaf 1 juli geldt er inderdaad een nieuwe ketenregeling. In plaats van 3 contracten in 3 jaar wordt dit 3 contracten in 2 jaar. Daarnaast wordt de tussenliggende periode van 3 maanden die de keten kan doorbreken, verlengd naar 6 maanden. De ABU (uitzend) CAO heeft gebruik gemaakt van het wettelijk recht tot verruiming van de ketenregeling en mag in fase B 6 contracten in 4 jaar aanbieden.

En ja, ik sluit mij geheel aan bij jouw afsluitende opmerking over het recht op scholing. Dat recht kan en zal waarschijnlijk een win-win situatie opleveren voor werknemers en werkgevers.

Met vriendelijke groeten, Cecil

 
 
26-08-2015

Hallo Cecil,  

Afgelopen week liep ik tegen het volgende aan. Eén van mijn klanten, nu nog inlener dus, wil een door ons uitgezonden medewerker een tijdelijk contract aanbieden. Dat is natuurlijk goed nieuws voor die medewerker. Moet ik hem nu dan een transitievergoeding betalen?

Met vriendelijke groeten, Eric

10-07-15
15:33 uur
10-07-15
09:03 uur
26-08-2015

Dag Eric,  

Een interessante vraag die je me stelt. Wat ik graag als eerste wil weten: is die betreffende werknemer 24 maanden of langer bij jou in dienst?

Met vriendelijke groeten, Cecil

 
 
26-08-2015

Zeker Cecil, om precies te zijn heeft hij 2,5 jaar voor ons gewerkt.  

Groeten, Eric

10-07-15
15:33 uur
10-07-15
09:03 uur
28-08-2015

Dag Eric,  

Prima! En gaat die werknemer bij zijn nieuwe werkgever, nu nog jullie inlener, dezelfde werkzaamheden verrichten in eenzelfde functie als die waarin hij bij jullie werkzaam was?

Met vriendelijke groeten, Cecil

 
 
31-08-2015

Cecil, ook dat is correct, hij gaat dezelfde functie vervullen.  

Groeten, Eric

10-07-15
15:33 uur
10-07-15
09:03 uur
31-08-2015

Hallo Eric,  

In dat geval is er sprake van opvolgend werkgeverschap. Dit betekent dat wanneer de nieuwe werkgever de arbeidsovereenkomst op een later moment wil beëindigen, hij rekening moet houden met het arbeidsverleden dat de werknemer opbouwde bij jullie. Met andere woorden, die 2,5 jaar bij DjopzZ tellen mee in de berekening van het arbeidsverleden voor de te betalen transitievergoeding.

Met vriendelijke groeten, Cecil

 
 
31-08-2015

Oké Cecil. Begrijp ik het dus goed dat de verplichting om de transitievergoeding te betalen wordt overgedragen naar mijn klant die nu nog inlener is, maar straks de nieuwe werkgever?  

Groeten, Eric

10-07-15
15:33 uur
 
31-08-2015

En oh ja, wat nu als die werknemer een andere functie gaat vervullen?  

10-07-15
15:33 uur
10-07-15
09:03 uur
31-08-2015

Dag Eric,  

Als de functie én de werkzaamheden die de werknemer voor de nieuwe werkgever gaat verrichten wezenlijk anders zijn, dan is er geen sprake van opvolgend werkgeverschap. Dan doet zich gelijk wel een andere vraag voor. Want hoe eindigt de arbeidsovereenkomst tussen die werknemer en DjopzZ? Zegt namelijk de werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst bij jullie op, omdat hij een nieuwe functie accepteert bij de inlener, dan geldt er geen transitievergoeding.

 
 
07-09-2015

Hallo Cecil,  

Dat is goed te weten, dank je! Dan rest bij mij wel de vraag of wij bij een gelijkblijvende functie een transitie moeten betalen of dat die verplichting overgaat naar de nieuwe werkgever.  

Met vriendelijke groet, Eric

10-07-15
15:33 uur
10-07-15
09:03 uur
13-09-2015

Graag gedaan Eric!  

Ik vat het nog even samen. Gaat een werknemer in dezelfde functie over naar de inlener die dan dus werkgever wordt, dan gaat ook het arbeidsverleden mee over als het gaat om de berekening van de transitievergoeding. Beëindigt DjopzZ de arbeidsovereenkomst en was de werknemer 24 maanden of langer in dienst, dan moet DjopzZ de transitievergoeding betalen. Treedt de werknemer daarna en aansluitend in dienst van de inlener, dan gaat nog steeds arbeidsverleden mee over. Maar dan mag de reeds door DjopzZ betaalde transitievergoeding in mindering worden gebracht op de totale transitievergoeding.

Met vriendelijke groeten, Cecil

 
10-07-15
09:03 uur
14-09-2015

Hallo Eric,  

Wat ik me nog bedacht, heeft jullie inlener goed gekeken naar de (wettelijke) ketenregeling die geldt als een werknemer wordt overgenomen? Wat is jullie ervaring?

Met vriendelijke groeten, Cecil Rupert - Zengerink